O projektu

Zvýšení úrovně znalostí a praktických dovedností studentů Všeobecného lékařství pomocí eLearningu  

 

 

Název projektu Zvýšení úrovně znalostí a praktických dovedností studentů Všeobecného lékařství pomocí eLearningu
Program podpory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory Vysokoškolské vzdělávání
Celková výše finančnípodpory v Kč 7 154 361,58
Termín realizace 1. června 2009 – 31. května 2012
Hlavní řešitel Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

 

Projekt navazuje na úspěšně realizovaný projekt Moderní metody výuky základů chirurgie pomocí eLearningu, který připravil multimediální učební pomůcky pro výuku chirurgické propedeutiky.
Hlavním záměrem projektu je primárně zvýšení úrovně znalostí a praktických dovedností v oblasti speciální chirurgie pro studenty medicíny ve studijním oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UP a návazně i studentů dalších oborů studovaných na Fakultě zdravotnických věd.
Podobně jak tomu bylo v projektu propedeutické chirurgie bude cílem sestavit výukové pomůcky, které zahrnují problematiku základů speciální chirurgie ve zvolených kapitolách (blocích). Moduly budou koncipovány v rozsahu, který je potřebný pro pregraduální studium oborů na Lékařské fakultě a v rozšířené podobě pro studium tohoto předmětu v postgraduálním vzdělávání.

Konkrétně se bude jednat o výukové pomůcky pro následující tři bloky:

  • Základní výkony ve všeobecné chirurgii
  • Cévní chirurgie
  • Hrudní chirurgie

Cílem projektu je inovovat stávající výuku chirurgie na Lékařské fakultě a  na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Výuka bude rozšířena o nové výukové pomůcky, které budou doplňovat učební postupy v oblastech základních výkonů ve všeobecné chirurgii, cévní a hrudní chirurgii. Tyto základní kapitoly (bloky) budou dále rozděleny na celkem 22 modulů. Při jejich zpracování bude brán zřetel na nejnovější poznatky z daných oblastí a praktickou aplikovatelnost a využitelnost při výuce. Veškeré vytvořené výstupy budou primárně sloužit jako podklady pro přípravu vzdělávacího portálu, který bude zřízen a po registraci bude přístupný všem studentům medicínských a zdravotnických odborů.

Dílčím cílem projektu je také připravit učební texty, které budou doplněny interaktivními DVD. Texty budou sloužit zejména studentům bez možnosti stálého připojení k internetu. Obsah výukových pomůcek bude koncipován především pro studenty v pregraduálním studiu chirurgie na Lékařské fakultě a  na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci a případně i na dalších Univerzitách. V rozšířené podobě však budou vytvořené výukové pomůcky využitelné i pro postgraduální studium lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

Výukové pomůcky budou mít vysoce odborné a specializované zaměření a jejich příprava bude personálně i časově velmi náročná. Budou proto vznikat po dobu prvních dvou let realizace projektu, průběžně budou umisťovány na vzdělávací portál, revidovány a testována jejich funkčnost. V závěrečné fázi projdou i pilotním ověřením ve výuce, které napomůže odladit poslední nedostatky a připravit konečné výstupy projektu k zařazení do běžné výuky.

Hlavní cílovou skupinu tvoří studenti 4. až 6. ročníku Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě University Palackého.

Dalšími skupinami jsou potom:

  • studenti Zubního lékařství (3. a 5. ročník)
  • studenti Fakulty zdravotních věd (obory – Všeobecná sestra prezenční/kombinované studium, Porodní asistentka, Fyzioterapie, Radiologický asistent).

Pro ně budou určeny vzniklé moduly spíše doplňkově v rámci jejich vlastních specializací.